DOMOVNÍ ŘÁD

DOMOVNÍ ŘÁD

Článek I.
Úvodní ustanovení
1.1 Statutární město Plzeň, IČO: 000 75 370, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň (dále také jen jako: „Pronajímatel“) vydává v souladu s ustanovením § 2256 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, níže specifikované pokyny pro zachování náležitého pořádku obvyklého místním poměrům (dále také jen jako: „Domovní řád“) k užívání bytů a nebytových prostor a společných prostor v domech ve vlastnictví Pronajímatele (dále také jen jako: „Dům“).

Článek II.
Vymezení některých pojmů, základní
úprava práv a povinností nájemců

 2.2. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:

a) bytem místnost nebo soubor místností, jež se nachází v Domě, a které jsou v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci určeny k bydlení,
b) nebytovým prostorem místnost nebo místnosti, jež se nachází v Domě, a které jsou dle rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci určeny k jiným účelům než k bydlení,
c) společným prostorem místnost nebo místnosti, jež se nachází v Domě, a které jsou určeny pro společné užívání nájemci a členy jejich domácnosti, zejména, nikoliv však výlučně, se jedná o chodby, schodiště, terasy, vstupní haly, sklady, společenské místnosti, jídelny atd.,
d) nájemcem osoba nebo osoby, která užívá konkrétní byt nebo nebytový prostor a společné prostory v Domě na základě platné a účinné nájemní smlouvy uzavřené s Pronajímatelem,
e) správcem společnost Obytná zóna Sylván a.s., IČO: 63509831, se sídlem Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, které je svěřena správa Domu,
f) řádným užíváním zejména, nikoliv však výlučně, užívání bytu, nebytových prostor a společných prostor v Domě tak, aby na majetku Pronajímatele a třetích osob nevznikla škoda a aby nebyla rušena práva ostatních nájemců a členů jejich domácností, byl zachován klid a pořádek v Domě a byly zachovány povinnosti plynoucí ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, a pokyny Pronajímatele stanovené v tomto Domovním řádu.
2.3.
Nájemce je povinen se řídit pokyny Pronajímatele stanovenými tímto Domovním řádem. Ve stejném rozsahu je nájemce povinen zajistit dodržování pokynů Pronajímatele stanovených mu v tomto Domovním řádu u všech osob, které s ním užívají byt nebo nebytové prostory (člen domácnosti), u jeho návštěv a dalších osob, které se zdržují v bytech, nebytových prostorách a společných prostorách v Domě s jeho vědomím nebo souhlasem. Nájemce bere na vědomí, že odpovídá za dodržování pokynů Pronajímatele dle tohoto Domovního řádu výše uvedenými osobami v souladu s ustanovením § 2216 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
2.4.
Základní úprava práv a povinností mezi Pronajímatelem a nájemcem je stanovena příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a rovněž nájemní smlouvou uzavřenou mezi nájemcem a Pronajímatelem.

Článek III.
Pokyny Pronajímatele k užívání bytu,
nebytových prostor a společných prostor
3.1.
Nájemce je povinen řádně užívat byt, nebytové prostory i společné prostory Domu. Nájemce je dále povinen řádně užívat zařizovací předměty v bytě, uvedené v evidenčním listě vydaným Pronajímatelem nebo správcem, jakož i zařizovací předměty a zařízení v nebytových prostorách a společných prostorách Domu. Nájemce je povinen při výkonu svých práv dbát o to, aby byl v Domě zajištěn ostatním nájemcům a členů jejich domácnosti nerušený výkon jejich práv. Výkon práv nájemce nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména, nikoliv však výlučně, je nájemce povinen se zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval ostatní nájemce nebo členy jejich domácnosti a třetí osoby hlukem, prachem, plyny, kouřem, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, či vibracemi.
3.2.
Nájemce je povinen dodržovat při užívání bytu, nebytových prostor a společných prostor v Domě veškeré hygienické předpisy, obecně závazné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a stejně tak i protipožární předpisy. Ve společných prostorách Domu včetně sklepních prostor je zakázáno kouřit, užívat otevřeného ohně a požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. Dále je zakázáno ve společných prostorách Domu včetně sklepních prostor skladovat potraviny podléhající zkáze a přispívat tím tak k šíření hmyzu.
3.3.
Nájemce je povinen provádět běžnou údržbu bytu, přičemž rozsah běžné údržby stanoví příslušná příloha nájemní smlouvy, a dále nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.
3.4.
Pronajímatel stanoví noční klid v domě, a to od 22.00 hod. do 6.00 hod., přičemž se během nočního klidu zakazuje nájemci vykonávat jakoukoliv činnost, jejímž důsledkem je vznik hluku a vibrací nad míru stanovovanou příslušným právním předpisem. Nájemce je povinen se v době nočního klidu pohybovat v bytě, nebytových prostorách a společných prostorách a užívat zařízení a nástroje tak, aby nebyli ostatní nájemci a členové jejich domácnosti rušeni nad míru přiměřenou pro tuto dobu.
3.5.
Nájemce je povinen se zdržet zejména hádek, vzájemného napadání, slovních urážek vůči ostatním nájemcům, členů jejich domácnosti, návštěvám a dalším osobám, které se zdržují v bytech, nebytových prostorách a společných prostorách v Domě s vědomím nebo souhlasem ostatních nájemců a chovat se vůči ostatním nájemcům a členům jejich domácnosti a návštěvám a dalším osobám, které se zdržují v bytech, nebytových prostorách a společných prostorách v Domě s vědomím nebo souhlasem ostatních nájemců v souladu s dobrými mravy.
3.6.
Společné prostory v Domě je nájemce oprávněn užívat pouze v souladu s jejich účelem tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců a členů jejich domácnosti. Umisťování nebo skladování jakýchkoliv předmětů nájemcem není ve společných prostorách Domu, pokud k tomu tyto společné prostory nejsou výhradně určeny, dovoleno. Po předchozí žádosti nájemce může
Pronajímatel nebo správce udělit souhlas tomuto nájemci s
umístěním jeho movitých věcí na konkrétně vymezeném místě ve společných prostorách, které k tomuto umístění nejsou výhradně určeny, zejména, nikoliv však výlučně kompenzačních zdravotnických pomůcek (tj. např. invalidních vozíků, chodítek atd.), které není možné z důvodu jejich rozměrů uložit v bytě nebo nebytových prostorách ve výhradním užívání nájemce, to však za podmínky, že budou dodrženy podmínky stanovené protipožárními a hygienickými předpisy, zejména, nikoliv výlučně tak, aby byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace osob nebo záchranné práce. Poruší-li nájemce tuto povinnost a neodstraní-li věci, které zanechal nebo umístil ve společných prostorách, které k tomu nejsou výhradně určeny, bez souhlasu Pronajímatele nebo správce ani po výzvě Pronajímatele nebo správce k nápravě závadového stavu, je Pronajímatel nebo správce oprávněn na náklady nájemce věci vyklidit a nechat je zlikvidovat. Stejně tak není dovoleno, aby nájemce věci umístěné ve společných prostorách Pronajímatelem nebo správcem bez jejich souhlasu přemisťoval.
3.7.
Nájemce nesmí bránit Pronajímateli, správci nebo jiné pověřené osobě v přístupu ke společným zařízením a vybavením Domu, zejména, nikoliv však výlučně, uzávěrům, hydrantům, komínovým dvířkám, kanalizačním čistícím otvorům, měřičům a jiným podobným zařízením. Jsou-li tato společná zařízení a vybavení Domu umístěna v místnostech přidělených k výhradnímu užívání nájemci, musí nájemce učinit taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti zajištěn přístup i za nepřítomnosti nájemce. Nájemci se zakazuje bezdůvodná neoprávněná manipulace, zejména, nikoliv však výlučně, s uzávěry studené a teplé užitkové vody, tepla a plynu, s rozvaděči elektrického proudu, s vodoměry na teplou a studenou vodu, s měřícími přístroji na dodávku tepla atd. Nájemce je povinen umožnit Pronajímateli, správci nebo jiné pověřené osobě, aby provedla instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody. Nájemce je povinen umožnit Pronajímateli, správci nebo jiné pověřené osobě odečet měřidel plnění poskytovaných Pronajímatelem v souvislosti s nájmem bytu nájemcem.
3.8.
Ve společných prostorách v Domě musí být okna a dveře uzavřena s výjimkou nezbytného větrání, přitom musí být znemožněn přístup divoké zvěře do Domu.
3.9.
V Domě je zakázáno ukládat snadno vznětlivé, hořlavé, těkavé látky či jinak nebezpečné látky, dále látky a předměty, které působí zápach.
3.10.
Nájemce je povinen zavírat vstupní dveře Domu a dveře od společných prostor Domu. Nájemce nesmí vstupní dveře domu a dveře ve společných prostorách jakýmkoliv způsobem blokovat, případně zamezit možnosti jejich uzavření.
3.11.
Nájemce nesmí bez souhlasu Pronajímatele nebo správce umisťovat na vnější konstrukce Domu jakákoliv zařízení s předměty, zejména, nikoliv však výlučně, mříže na balkony, satelity, antény na fasádu atd. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu, přičemž při jejich zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi Domu, balkony Domu nebo movité věci třetích osob. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu Pronajímatele nebo správce, přičemž nepovolené stavby a instalace je nájemce povinen k výzvě Pronajímatele nebo správce bez prodlení odstranit. Je zakázáno vyhazování jakýchkoliv předmětů z oken.
3.12.
Nájemce nesmí odebírat elektrickou energii a vodu ze společných prostor Domu, přitápět byt ze společných prostor Domu ani větrat jím užívaný byt nebo nebytový prostor do společných prostor Domu.
3.13.
Klepání a čištění koberců, rohožek apod. je možné pouze na místech k tomu určených. Znečistí-li nájemce společný prostor Domu je povinen znečištění odstranit na své náklady. Nájemcům se zakazuje jakékoliv znečišťování veřejných prostranství okolo domu a krmení toulavých zvířat.
3.14.
Nájemce je povinen dbát na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu a hlodavců v bytě a aby se předcházelo výskytu a rozšiřování hmyzu v Domě, přičemž smí odkládat odpad pouze do nádob k tomu určených. Výskyt hmyzu a hlodavců je nájemce povinen neprodleně hlásit správci k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni nájemci, kterých se případný dezinfekční nebo dezinsekční zásah týká, povinni na výzvu Pronajímatele, správce nebo jiné pověřené osoby umožnit Pronajímateli, správci nebo jiné pověřené osobě přístup do bytu a nebytových prostor, které nájemce užívá.
3.15.
Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, a to pokud nepůsobí chov tohoto zvířete nájemcem Pronajímateli nebo ostatním nájemcům a členům jejich domácnosti obtíže nepřiměřené poměrům v Domě. Jestliže by docházelo chovem zvířete k obtížím nepřiměřeným poměrům v Domě, případně pokud by chov zvířete v bytě mohl ohrozit život nebo zdraví osob v Domě, je Pronajímatel oprávněn chov takového zvířete nájemci zakázat. Nájemce je povinen zajistit, aby při chovu zvířat v jeho bytě nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování ostatních nájemců a členů jejich domácnosti hlukem, znečištěním či zápachem a jinými nevhodnými projevy zvířat. Nájemce je povinen zabezpečit, aby v důsledku chovu zvířat jeho osobou nedocházelo k poškozování nebo znečištění společných prostor v Domě nebo bytů a nebytových prostor ostatních nájemců nebo ohrožení života a zdraví osob nacházejících se v Domě. Z důvodu předcházení vzniku škod na Domě a na movitých věcech v Domě, předcházení ohrožení života a zdraví nájemců a členů jejich domácnosti a třetích osob (např. z důvodu alergií atd.) a předcházení znečišťováni společných prostor, a to zvířaty chovanými nájemci, zakazuje Pronajímatel volný pohyb zvířat chovaných nájemcem ve společných prostorách, přičemž je nájemce povinen učinit taková opatření, aby se jím chované zvíře volně nepohybovalo ve společných prostorách Domu a jeho okolí (např. pes musí být na vodítku a s náhubkem a pod kontrolou nájemce).

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
4.1.
Tento Domovní řád byl schválen usnesením Rady města Plzně č. 732 dne 24. 8. 2023.

V Plzni dne 1. 9. 2023

IZS: 112, Hasiči: 150, Záchranná služba: 155, Policie ČR: 158, Městská policie: 156

Havarijní služba: 377 454 638, 733 222 636, Poruchy plynu: 1239, ČEZ distribuce: 800 850 860, 

Plzeňská teplárenská: 800 505 505, Otevírání bytů: 603 154 520, 602 413 711

Archiv

Rychlé kontakty

Úřední dny

Pondělí
8:00–12:00 / 13:00–17:00

Středa
8:00–12:00 / 13:00–17:00

krasovska

logo-plzen

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně