Archiv

Whistleblowing

09. 01. 2024

Dne 1.8.2023 vešel v účinnost zákon č. 171/2023 Sb. který zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a upravuje podávání a postup oznámení o možném protiprávním jednání, upravuje podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která podání učinila a upravuje působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů.

Oznamovatelem může být osoba, která je ve vztahu ke společnosti Obytná zóna Sylván a.s. ve výkonu:

 • zaměstnání,
 • samostatné výdělečné činnosti,
 • práv spojených s členstvím v právnické osobě,
 • funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povoláván,
 • dobrovolnické činnosti,
 • odborné praxe a stáže, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek,  
 • služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění,
 • ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
 •  
 • trestný čin,
 • přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 • porušení tohoto zákona
 • jednání, které porušuje právní předpisy v oblasti:
 • identifikace oznamovatele: jméno, příjmení, datum narození, případně další údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
 • podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl atd.),
 • důkazy a podkladové materiály.

Oznámení lze podat při podezření na :

1. finančních institucí, finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;

2.daně z příjmů právnických osob;

3.předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

4.ochrany spotřebitele;

5.souladu s požadavky na výrobky, včetně jejich bezpečnosti;

6.bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;

7.ochrany životního prostředí;

8.bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;

9.radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;

10.zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;

11.ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;

12.ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních          systémů;

13.ochrany finančních zájmů Evropské unie;

14.fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení lze podat :

zvláštním, nezávislým a samostatným komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů. Je možné podat oznámení pouze ve výše uvedených oblastech. S oznámeními mimo zmíněné oblasti je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

Obsah oznámení :

Příjem oznámení :

Obytná zóna Sylván a.s. přijímá oznámení:

a)            písemně - elektronicky i v listinné podobě,

b)           ústně - telefonicky i osobně (po domluvě termínu).

Je-li oznámení učiněno ústně nebo telefonicky je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení se souhlasem oznamovatele nebo jeho přepis.

Oznámení v listinné podobě je nutné na obálce označit „whistleblowing". Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována určenou příslušnou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele.

Způsob podání oznámení :

Písemně:                                            

Whistleblowing

k rukám příslušné osoby

Obytná zóna Sylván a.s.

Palackého náměstí 30/6

301 00 Plzeň

Telefonicky:   378 035 660

Elektronicky: whistleblowing@ozsylvan.cz

Příslušnou osobou je : Bronislava Hanušová

Oznámení je možné podat i přímo na Ministerstvo spravedlnosti ČR, více informací na stránkách www.justice.cz

Lhůty

Oznamovatel má právo být do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozuměn o jeho přijetí a o výsledku posouzení vyrozuměn nejdéle do 3 měsíců na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud se tohoto práva předem nevzdal. Vyrozumění nebude odesláno, pokud by jeho odesláním mohlo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele a jeho osobních údajů, případně třetí osoby.

GDPR

Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány pro účely řešení oznámení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů.

 

Poučení

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku (s možností uložit pokutu až do výše 50 000Kč dle § 23 odst. 2 Zákona) nebo trestného činu.

zobrazit

Archiv

Rychlé kontakty

Úřední dny

Pondělí
8:00–12:00 / 13:00–17:00

Středa
8:00–12:00 / 13:00–17:00

krasovska

logo-plzen

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně