INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBORU BYTOVÉHO MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ

PREAMBULE

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsou určeny zejména nájemcům obecních bytů a prostor sloužících podnikání a nesloužících bydlení (dále jen nebytových prostorů), jakož i žadatelům o obecní byty či nebytový prostor (dále jen „subjekty údajů“). Obecními byty či nebytovými prostory se dle této informace míní veškeré byty a nebytové prostory ve vlastnictví statutárního města Plzeň (dál jen „byt/nebytový prostor“).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem osobních údajů je statutární město Plzeň, IČ: 000 75 370, se sídlem náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň (dále jen „správce").

S osobními údaji subjektů údajů (nájemců a žadatelů o byt/nebytový prostor) pracují zejména Odbor bytový Magistrátu města Plzně, Odbor státní sociální podpory Magistrátu města Plzně včetně jednotlivých sociálních odborů městských obvodů a Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je Ing. Jiří Baumruk, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, telefon: 378 032 207, e-mail: gdpr@plzen.eu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba odpovědná za monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkového řízení agendy interní ochrany dat. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů dbáme základních zásad, které stanovuje GDPR v čl. 5:

 1. Zákonnost, korektnost a transparentnost: Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně;
 2. Účelové vymezení: Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme je od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.
 3. Minimalizace údajů: Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 4. Přesnost: Zpracováváme údaje přesně a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.
 5. Omezení doby uložení: Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, vyjma účelu zákonné archivace.
 6. Integrita a důvěrnost: Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.
 7. Odpovědnost: Za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

 

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zdrojem Vašich osobních údajů jste pro nás zpravidla Vy sami, tj. osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to následujícími způsoby:

-      vyplněním žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu/nebytovému prostoru – tento způsob získávání osobních údajů je zcela převažujícím a téměř výhradní způsob, jakým Vaše osobní údaje získáváme; tyto osobní údaje vyplňujete v případě online žádosti v rámci realitního webu (https://byty.plzen.eu/), popř. osobním vyplněním listinné žádosti;

-      v souvislosti s Vašimi žádostmi a podněty – v případě, že se na správce jakýmkoliv způsobem obrátíte (e-mailem, poštou, telefonicky); v těchto případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho podnětu a archivujeme jej ve veřejném zájmu, tak, aby bylo možné provést případnou následnou kontrolu vyřízení Vašeho požadavku;

Vaše osobní údaje můžeme ale také získat od třetích subjektů, kteří se na nás obrátí za účelem řešení životní události. Takovými případy mohou být např.:

-      přijetí podnětu od třetí osoby – tímto míníme situace, kdy se na nás obrátí občané s žádostí o vyřešení např. sousedských sporů či jiných řešení;v této souvislosti se také může stát, že Vaše osobní údaje získáme od orgánů veřejné moci – Policie České republiky, České správy sociálního zabezpečení atp.;

-      z veřejně dostupných evidencí - jakými jsou veřejné rejstříky právnických osob, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí atp.;

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je. Pokud jsme osobní údaje potřebovali v minulosti, archivujeme je za účelem archivace ve veřejném zájmu.

Zpracování osobních údajů probíhá bez souhlasu, a to na základě následující právních důvodů:

-      zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy – je-li mezi žadatelem o uzavření nájemní či jiné smlouvy tato uzavřena, dochází ke zpracování osobních údajů uvedených ve smlouvě, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; poskytnutí a zpracování osobních údajů je v takovém případě nezbytné, a to za účelem plnění (vzájemných) povinností z uzavřené smlouvy; bez uvedení potřebných osobních údajů by nebylo možné smlouvu ani uzavřít; osobní údaje jsou v takovém případě zpracovávány po dobu trvání smlouvy, popř. po dobu zákonných archivačních povinností; není-li s uchazečem nájemní smlouva uzavřena, osobní údaje, které správce od uchazeče v souvislosti s jeho žádostí obdržel, jsou skartovány a zlikvidovány.

-      zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce – k tomuto zpracování dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to v rámci povinností správce, které jsou mu stanoveny právními předpisy; jedná se především o povinnosti plynoucí z občanského zákoníku, účetních a daňových předpisů; v souvislosti se zadávacím řízením (v případě rekonstrukce, opravy či modernizace domu, bytu či nebytového prostoru) mohou být osobní údaje uchovávány po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace; jelikož je správce orgánem moci veřejné, mohou být moje osobní údaje předmětem žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to po provedení anonymizace;

-      zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů – za účelem ochrany vlastnického práva správce k bytům/nebytovým prostorům dochází ke zpracování osobních údajů také v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; k takovému zpracování dochází v případech, kdy je v/na majetku správce potřeba provést jakékoliv rekonstrukce, opravy, úpravy, modernizace; k takovémuto zpracování dochází ale také v rámci pasportizace budov a bytů/nebytových prostor, v souvislosti s vymáháním dlužného nájemného či jiných plateb vyplývajících z nájemních či jiných smluvních vztahů (např. náhrada škody, vyklizení prostorů apod.), při provádění pravidelných prohlídek (kontrol) bytů/nebytových prostor, v souvislosti s kamerovými systémy sloužícími k ochraně osob a majetku; Vaše osobní údaje jsou v takovémto případě zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu; po skončení smluvního vztahu jsou osobní údaje archivovány po dobu trvání zákonných promlčecích a prekluzivních lhůt, popř. po dobu trvání případných soudních sporů a po dobu celkového vymáhání dluhu.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s výše uvedenými účely zpracování osobních údajů zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

-      identifikační údaje – tj. jméno, příjmení, datum narození, do 31. 12. 2018 rodné číslo (pro účely evidence plateb a vratky přeplatků), místo narození, vyobrazení vlastnoručního podpisu; v případě fyzických osob podnikajících či právnických osob také IČ, DIČ;

-      kontaktní údaje a adresa – tj. zejména telefonní číslo, e-mail, adresa trvalá či korespondenční; v případě fyzických osob či právnických osob také adresa sídla; jakož i ID datové schránky;

-      osobní údaje týkající se majetkové a sociální situace – tj. zejména o číslo bankovního účtu, zdroj příjmů, výše příjmů, informace o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, informace o pobírání dávek státní sociální podpory a jiných sociálních dávek, informace o studiu, informace o vlastnictví nemovitosti;

-      osobní údaje týkající se rodinných poměrů – tj. zejména o informace o rodinném stavu, informace o počtu dětí, informace o rodinných příslušnících, o počtu osob žijících ve společné domácnosti    pro případ přechodu nájmu dle občanského zákoníku zde správce vyžaduje osobní údaje (jméno, příjmení a datum narození) i od těchto osob;

-      záznamy z kamerových systémů – tj. zejména záznamy z kamerových systémů, které jsou nainstalované ve vybraných domech ve vlastnictví správce; záznamy z těchto kamerových systémů uchováváme po dobu maximálně čtrnácti dnů; v případech, kdy dojde ke zjištění narušení bezpečnosti či ochrany majetku, jsou záznamy uchovány po dobu nezbytnou ke zjištění pachatele či jinému řešení a takovýto záznam je předán orgánům činným v trestním řízení, popř. přestupkovým orgánům;

Může se stát, že v některých případech obdržíme od subjektu údajů z jeho vlastní iniciativy některé osobní údaje tzv. zvláštní kategorie (dříve označovány jako „citlivé údaje“), tj. např. biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, sexuální orientaci, politické názory, členství v odborech, osobní údaje o etnickém či rasovém původu, popř. informace o rozsudcích v trestních věcech. V takových případech jsou osobní údaje zpracovány v situaci, kdy dojde k dobrovolnému poskytnutí osobních údajů – tj. subjekt osobních údajů tyto osobní údaje zvláštní kategorie poskytne v souvislosti s obhajobou svých práv, z důvodu zdůraznění svého znevýhodněného postavení atp.; po vyřízení požadavku subjektu údajů budou tyto na žádost subjektu údajů zlikvidovány v souladu s GDPR; v každém případě platí, že takového získané osobní údaje nezpracováváme, ale pouze archivujeme.

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE

Jak bylo již výše uvedeno, správce zpracovává osobní údaje dle zákonných (tj. dle GDPR předpokládaných) právních důvodů. Nicméně tam, kde nedochází ke zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním smluvní nebo právní povinnosti, dochází ke zpracování osobních údajů na základě tzv. oprávněného zájmu. Jelikož tato kategorie je velmi specifická a GDPR s ní spojuje zvláštní práva, věnujeme se ji zvlášť. V případě, kdy dochází ke zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce, má subjekt údajů možnost podat námitku proti takovému zpracování.

Mezi naše oprávněné zájmy patří:

-      Výkon a ochrana vlastnického práva – v souvislosti s uzavírání nájemních a jiných smluvních vztahů, jejichž předmětem jsou byty/nebytové prostory; v souvislosti s touto činností dochází ke zpracování celé řady osobních údajů, jak bylo popsáno výše. Své vlastnické právo chrání správce mnohými způsoby, ať už se jedná o standardizovaný způsob přidělování městských bytů/nebytových prostor či pravidelné kontroly, zajišťování oprav a úprav, jejichž smyslem je udržování řádného stavu majetku, atp.;

-      Výkon ostatních práv a právních nároků – pod tímto oprávněným zájmem chápeme zpracování osobních údajů, které nutně souvisí s předcházejícím zájmem a doplňuje ho; za účelem ochrany svého vlastnického práva může správce pro účely zajištění důkazů v soudních sporech zpracovávat a uchovávat některé osobní údaje, popř. i komunikaci potřebnou pro případné soudní spory;

-      Vymáhání pohledávek bohužel se stává, že se nájemce (či jinak označená smluvní strana) dostane do prodlení s úhradou nájemného či jiných plateb souvisejícím s užíváním majetku ve vlastnictví správce. V těch případech, kdy se tato situace nepodaří vyřešit cestou smírnou, musíme svůj nárok hájit skrze soudní instanci. V takových případech dochází ke zpracování osobních údajů dlužníků, a to v souvislosti s předáním osobní údajů k vymáhání advokátní kanceláři, se kterou správce spolupracuje. V takovém případě se osobní údaje dostanou k orgánům veřejné moci, jako jsou soudy či exekutorské úřady, Odboru státní sociální podpory Magistrátu města Plzně včetně jednotlivých sociálních odborů městských obvodů a Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně, kteří mohou napomáhat nájemcům s řešením dluhů.

-      Bezpečnost a ochrana života a zdraví – v souladu s tímto zájmem, a opět na podporu prvního ze zmiňovaných zájmů, využívá správce k bezpečnosti života a zdraví, jakož i k bezpečnosti majetku kamerové systémy. Tyto mohou být instalovány v některých domech ve vlastnictví správce; v případě, že prostor je monitorován, je tato informace řádně uvedena a vyvěšena na vstupu do daného prostoru; v případech zjištění narušení bezpečnosti mohou být tyto záznamy předány oprávněným osobám, tj. zejména Policii České republiky či přestupkovým orgánům; závěrem je třeba nutné uvést, že v některých případech - dochází-li k ohrožení života nebo zdraví - může dojít ke zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. V takovém případě není možné vznést námitku proti zpracování a není ani vyžadován souhlas subjektu údajů.

-      Vnitřní potřeby fungování správce – Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci dotčených odborů, jakož i zaměstnanci smluvního správce nemovitostí; ke zpracování osobních údajů dochází v rámci informačních systémů; veškeré takto uchované osobní údaje jsou však sdíleny prostřednictvím vnitřních městských internetových sítí, které spravuje samostatná městská organizace dbající na zajištění její maximální bezpečnosti. Mezi bytovým odborem a smluvním správcem nemovitostí, kterým je společnost Obytná zóna Sylván a.s., IČO: 635 09 831, se sídlem Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň (dále jen „OZS“), dochází k předávání Vašich osobních údajů za účelem zajištění kompletní správy; zejména se jedná o zajištění veškeré evidence, dodávek služeb souvisejících s užíváním bytu, jakož i evidence a správa dalších zákonných či smluvních plateb, zajištění vyúčtování těchto služeb, vč. vyřízení Vašich reklamací; OZS pro správce zajištuje dále veškerý technický servis, tj. ohlašování havárií, nutných oprav a úprav, pasportizaci, kontroly nemovitostí, realitní služby atp.; Vaše osobní údaje jsou zpracovávány kromě OZS také v dalších orgánech města, jako jsou výběrové komise, zastupitelstvo (schvalování splátkových kalendářů) či rada.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno správcem, nicméně osobní údaje jsou předávány ke zpracování dalším (následujícím) zpracovatelům či příjemcům:

-        Statutární město Plzeň a jeho orgány - Rada města Plzně a jí zřizované komise (pro výběr nájemců), Zastupitelstvo města Plzně a jím zřizované výbory, Rady městských obvodů a jimi zřizované komise (pro stanoviska k nakládání s nebytovými prostory)

-         Magistrát města Plzně, jakož i jeho jednotlivé odbory (zejména Odbor sociálních služeb, Odbor státní sociální podpory Magistrátu města Plzně, včetně jednotlivých sociálních odborů městských obvodů), příspěvkové organizace města,

-        orgány veřejné moci (např. OSSZ, soudy, soudní exekutoři, případně další orgány veřejné moci),

-        Obytná zóna Sylván a.s. – obchodní společnost vlastněná městem Plzeň, smluvní správce nemovitostí ve vlastnictví města, a to na základě mandátní smlouvy, provádějící:

 • Evidenci nájemného a úhrad za služby
 • Sledování a vymáhání pohledávek
 • Pasportizaci budov a bytů/nebytových prostorů
 • Realitní činnost
 • Vyúčtování služeb
 • Zajištění rekonstrukcí, oprav a modernizací budov, bytů/nebytových prostorů
 • Zajištění údržby a kontroly budov, bytů či nebytových prostorů, vč. všech potřebných revizí
 • Administrace veřejných zakázek týkajících se budov, bytů či nebytových prostorů

-          BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným a Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. – obchodní společnosti vlastněné statutárním městem Plzeň, smluvní správci nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Plzně, a to na základě mandátní smlouvy, provádějící:

 • Uzavírání nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám
 • Evidenci nájemného, energií a služeb
 • Sledování a vymáhání pohledávek
 • Vyúčtování nájemného, přeúčtování energií a služeb
 • Zajištění rekonstrukcí, oprav a modernizací budov, prostor sloužících podnikání
 • Zajištění údržby a kontroly budov, prostor sloužících podnikání, vč. potřebných revizí
 • Administrace veřejných zakázek týkajících se budov, prostor sloužících podnikání a služeb

-        SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace (dále jen „SITMP“),zřízená městem Plzeňzajišťující kompletní provoz interní městské sítě, v rámci níž dochází k předávání osobních údajů mezi správcem a OZS,

-        podnikatelé, kteří fakticky provádějí rekonstrukce, opravy či modernizace budov, bytů či nebytových prostorů,

-        podnikatelé, kteří provádějí havarijní opravy, údržbové práce budov, bytů či nebytových prostorů vč. všech potřebných revizí(např. revize elektrických a plynových rozvodů apod.),

-        podnikatelé, kteří zajišťují dodávky služeb, jakož i ti, kteří zajišťují odpočty naměřených hodnot,

-        advokáti, soudní exekutoři, účetní, daňoví poradci, soudní znalci a notáři v souvislosti s výkonem vlastnického práva či převodem vlastnického práva,

-        provozovatelé kamerových systémů v případě umístění kamerového systému do bytového domu,

Osobní údaje nejsou předávány do zemímimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani žádné mezinárodní organizaci. Osobní údaje nejsou předmětem žádného obchodu ani nejsou využívány za účelem marketingu.

Osobní údaje nepodléhají automatizovanému rozhodování ani profilování.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou chráněny prostřednictvím několika bezpečnostních opatření:

-        Softwarová ochrana – Vaše osobní údaje správce (a OZS jakožto městská organizace) zpracovávají v rámci interního, uzavřeného systému spravovaném SITMP; přístupy do interní vnitřní sítě jsou chráněny hesly, jejichž obnova je v pravidelných intervalech vyžadována; k práci s ICT jsou zaměstnanci proškoleni;

-        Fyzická ochrana – Vaše osobní údaje zaznamenané v listinné podobě jsou ukládány v šanonech, umístěných v uzamykatelných skříních, které jsou dále umístěny v uzamykatelných kancelářích; v rámci objektů, ve kterých se nachází tyto dokumenty, jsou instalovány zabezpečovací alarmové systémy;

-        Personální ochrana – v rámci interních postupů byly stanoveny určené postupy, jakým způsobem nakládat s osobními údaji a dbát jejich zvýšené bezpečnosti, jedná se zejména o následující dokumentace:

 • směrnice o ochraně a zpracování osobních údajů - všichni zaměstnanci jsou v ní zavázáni mimo jiné k mlčenlivosti;
 • spisový a skartační řád;
 • pokyn pověřence pro ochranu osobních údajů;
 • a
 • pracovní řád.

Také v rámci organizační práce OZS byly přijaty vnitřní postupy, jejichž účelem je zajištění ochrany osobních údajů.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba zpracování a uchování osobních údajů se liší dle právního důvodu zpracování:

-     v případě uzavřené smlouvy (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) - po dobu trvání smlouvy, popř. po dobu provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů;

-     v případě zpracování při plnění právních povinností správce (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) - po dobu trvání příslušné právní povinnosti;

-     v případě zpracování na základě oprávněného zájmu správce (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) budou osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce uchovávány, dokud mohou plnit svůj účel - tato lhůta se často odvíjí od zákonných promlčecích či prekluzivních lhůt;

-     v případě archivace se doba řídí spisovým a skartačním řádem - po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

PRÁVA SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

GDPR Vám poskytuje následující práva:

Právo na informace o zpracování osobních údajů

Máte právo od nás požadovat informace, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce a pověřence pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných zájmech správce, o právech, které můžete uplatnit a o možnosti obrátit se dozorující orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. Drtivou většinu těchto informací však naleznete v tomto dokumentu.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k následujícím informacím:

    informace o účelech zpracování,

    informace o kategoriích dotčených osobních údajů,

    informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců,

    informace o době uchovávaní osobních údajů,

    informace o vašich právech (právu požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování) a o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů,

    informace o zdroji osobních údajů,

    informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování,

    informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás,

    informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Právo na opravu

Máte právo žádat opravu osobních údajů, pokud došlo na vaší straně ke změně jakýchkoliv osobních údajů nebo pokud osobní údaje, které zpracováváme, jsou v jakémkoliv smyslu chybné. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz („právo být zapomenut")

Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje smazali, ovšem jen v některých vymezených případech. Příkladem může být situace, kdy zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.

Právo na omezení zpracování

Máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře, nicméně pokud byste cítili, že tuto nutnou míru nedodržujeme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány).

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste měli oprávněný dojem, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to stejně snadným způsobem, jakým byl souhlasem udělen. Správce však nezpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu, takže toto právo v daném případě není na místě.

Svá práva můžete uplatnit napřímo u správce:

statutární město Plzeň

IČ: 000 75 370, se sídlem náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň Elektronická podatelna: posta@plzen.eu

ID datové schránky: 6iybfxn

Ale také u pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu gdpr@plzen.eunebo telefonicky na telefonním čísle +420 378 032 207. Telefonickým dotazem mohou být zodpovězeny pouze základní informace.

ZÁVĚREM K UPLATNĚNÍ PRÁV

Reakce na Vaše požadavky jsou vyřizovány bezplatně. V případě ale, že je Vaše žádost zcela zjevně nedůvodná, nepřiměřená či opakující se, jsme oprávněni účtovat si odpovídající administrativní poplatek za náklady spojené s poskytnutím žádaných informací. Na vyřízení Vaší žádosti má správce lhůtu v zásadě 30 dnů, která však může být s ohledem na její složitost prodloužena, a to až o dva měsíce.

Archiv

Rychlé kontakty

Úřední dny

Pondělí
8:00–12:00 / 13:00–17:00

Středa
8:00–12:00 / 13:00–17:00

krasovska

logo-plzen

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně