Výzva vlastníku cenných papírů k převzetí listinných akcií

Představenstvo společnosti Obytná zóna Sylván a.s., IČO: 63509831, se sídlem Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 482 (dále také jen „Společnost“)

tímto zveřejňuje v souladu s ustanovením § 542 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující výzvu:

Představenstvo vyzývá vlastníka akcií Společnosti k výměně zaknihovaných akcií za listinné akcie, a to na základě změny podoby akcií ze zaknihovaných na listinné, o které rozhodla valná hromada Společnosti dne 22.03.2018.

Dne 28.03.2018 bylo rozhodnutí valné hromady Společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. Dne 29.03.2018 bylo rozhodnutí valné hromady Společnosti zveřejněno v Obchodním věstníku a uveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

Centrální depozitář cenných papírů rozhodl o zrušení registrace výše uvedených zaknihovaných akcií ke dni 12.04.2018.

Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře k převzetí listinných akcií. Předání listinných akcií Společnosti je možné do 30.06.2018 v sídle Společnosti.

V Plzni dne 18.04.2018

Představenstvo společnosti Obytná zóna Sylván a.s.

Archiv

Rychlé kontakty

Úřední dny

Pondělí
8:00–12:00 / 13:00–17:00

Středa
8:00–12:00 / 13:00–17:00

krasovska

logo-plzen

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně