Novinky

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na podnájem restaurace v Kulturním domě Šeříková v Plzni

Obytná zóna Sylván a.s vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na podnájem restaurace v Kulturním domě Šeříková v Plzni.

Naše společnost se stala nájemcem Kulturního domu Šeříková v Plzni na základě uzavřené nájemní smlouvy se statutárním městem Plzeň s právem hospodaření pro Městský obvod Plzeň 2 – Slovany.

Předmětem veřejné soutěže je podání nabídky na podnájem restaurace a podnájem velkého sálu a přilehlých prostor pro pořádání společenských a kulturních akcí uchazečem a návrhu na uzavření smlouvy o podnájmu.

V případě zájmu o zadávací dokumentaci kontaktujte pana Emila Kocourka.
e-mail:kocoureke@ozsylvan.cz, tel. 725 919 886

Výzva vlastníku cenných papírů k převzetí listinných akcií

Představenstvo společnosti Obytná zóna Sylván a.s., IČO: 63509831, se sídlem Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 482 (dále také jen „Společnost“)

tímto zveřejňuje v souladu s ustanovením § 542 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující výzvu:

Představenstvo vyzývá vlastníka akcií Společnosti k výměně zaknihovaných akcií za listinné akcie, a to na základě změny podoby akcií ze zaknihovaných na listinné, o které rozhodla valná hromada Společnosti dne 22.03.2018.

Dne 28.03.2018 bylo rozhodnutí valné hromady Společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. Dne 29.03.2018 bylo rozhodnutí valné hromady Společnosti zveřejněno v Obchodním věstníku a uveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

Centrální depozitář cenných papírů rozhodl o zrušení registrace výše uvedených zaknihovaných akcií ke dni 12.04.2018.

Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře k převzetí listinných akcií. Předání listinných akcií Společnosti je možné do 30.06.2018 v sídle Společnosti.

V Plzni dne 18.04.2018

Představenstvo společnosti Obytná zóna Sylván a.s.

Oznámení o přeměně zaknihovaných cenných papírů na (listinné) cenné papíry

Oznámení o přeměně zaknihovaných cenných papírů na (listinné) cenné papíry

Představenstvo společnosti Obytná zóna Sylván a.s., IČO: 635 09 831, se sídlem Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 482 (dále jen „Společnost“),

tímto oznamuje,

že na základě rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti, kterým je Statutární město Plzeň, IČO: 000 75 370 Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 30632 (dále jen „Jediný akcionář“) ze dne 22.03.2018 došlo mimo jiné k rozhodnutí Jediného akcionáře o změně podoby akcií Společnosti ze zaknihovaných cenných papírů na (listinné) cenné papíry, a to změnou stanov Společnosti.

Společnost neprodleně oznámí společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), u které své zaknihované cenné papíry eviduje, že z rozhodnutí Jediného akcionáře došlo k přeměně zaknihovaných cenných papírů Společnosti na cenné papíry a zároveň požádá CDCP o výpis emise s údaji podle § 537 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, k závěrce ke dni 11.04.2018 a k témuž dni požádá CDCP také o zrušení emise.

Představenstvo Obytná zóna Sylván a.s.

Změny v rozúčtování služeb platné od 1.1.2016

Již od rozúčtování služeb roku 2014 postupujeme jako správci domů při rozúčtování služeb v souladu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. prováděným zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty (zákon o službách).

Od vyúčtování služeb roku 2016 se mění způsob rozúčtování nákladů za topení a dodávku teplé vody. Dále v článku jsou uvedeny především rozdíly a změny oproti původním právním předpisům. 

Prvním novým právním předpisem je zákon č. 104/2015 Sb., který noveluje dosavadní zákon č. 67/2013 Sb. o službách. Novela přenáší část pravidel uvedených v původní vyhlášce č. 372/2001 Sb. o rozúčtování nákladů na teplo přímo do zákona o službách. Jde o:

-          rozdělení nákladů na otop a ohřev TV na složku základní a spotřební

-          rozúčtování základní složky dle m2

-          rozúčtování spotřební složky dle náměrů vodoměrů (v případě TV) a dle náměrů rozdělovačů topných nákladů (dále RTN) či kompaktních měřičů s použitím korekcí a výpočtových metod zohledňujících rozdílnou náročnost vytápěných místností danou polohou

-          rozdíl v nákladech otopu na 1m2 nesmí překročit spodní a horní hranici oproti průměru zúčtovací jednotky

-          upravuje postup v případě neumožnění instalace či odečtů:

 • neumožní-li příjemce instalaci RTN, nebo přes opakované prokazatelné upozornění odečet, nebo ho ovlivní – spotřební složka nákladů vytápění činí pak trojnásobek průměrné hodnoty v zúčtovací jednotce
 • neumožní-li příjemce instalaci vodoměrů TV, nebo přes opakované prokazatelné upozornění odečet, nebo ho ovlivní – spotřební složka nákladů TV činí pak trojnásobek průměrné hodnoty v zúčtovací jednotce

-          rozúčtování měřeného ohřevu TV a měřeného otopu nelze ani dohodou všech provádět jinak (např. bez použití korekcí)

-          s konkretizací postupu rozúčtování odkazuje na vyhlášku MMR

Dále tato novela:

-          v §13 specifikuje pokuty za prodlení s nepeněžitým plněním:

 • u příjemce služeb – nenahlášení změny počtu osob
 • u poskytovatele – pozdní doručení vyúčtování
 • snižuje výši pokuty na max. 50,- Kč/den prodlení

-          zrušuje poplatek z prodlení ze služeb (záloh a vyúčtování), nově je možno účtovat pouze úrok z prodlení 

Dalším novým právním předpisem je vyhláška MMR č. 269/2015 Sb. z 30.9.15 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Tato vyhláška provádí zákon o službách a týká se domů s byty, nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 372/2001 Sb., na rozdíl od ní tedy již neřeší čistě nebytové domy (tam je možnost dohody na jiném způsobu rozúčtování).

Hlavní změny oproti původní vyhlášce č. 372/2001 Sb. jsou:

-          základní složka může být snížena až na 30 % (doposud 40-50 %), což zvyšuje podíl měřené spotřeby na výsledku vyúčtování

-          rozdíl v nákladech na 1 m2 oproti průměru zúčtovací jednotky musí být nově pro všechny v rozmezí -20 % až +100 % (doposud -40 % až +40 %), což jednak zvyšuje náklad pro ty nájemce, kteří mají prakticky radiátory zavřené a odčerpávají tedy teplo ze stoupaček a sousedních prostor, a dále zvyšuje náklad pro nájemce, kteří teplem plýtvají (tzv. „trenýrková“ teplota v bytě, větrání s naplno otevřeným radiátorem)

-          vyhláška stanovuje přesný postup při překročení těchto hranic – náklady těch co překročí, se zarovnají na spodní (80 %) či horní (200 %) hranici nákladů a rozdíl tímto vzniklý se rozúčtuje mezi nájemce nacházející se mezi hraničními náklady. V případě, že potom opět některý z nákladů překročí výše uvedené hranice, postup se opakuje tolikrát, dokud nejsou všechny náklady nájemců v povoleném rozsahu 80 % - 200 % průměru na m2.

V ostatních bodech včetně náležitostí zasílaného vyúčtování se nová vyhláška č. 269/2015 Sb. až na drobnosti neliší od původní vyhlášky č. 372/2001 Sb.

Nové vymezení pojmů "běžná údržba" a "drobné opravy" v bytě

Do 31.12.2013 vymezovalo rozsah běžné údržby, kterou je povinen provádět nájemce bytu, a drobné opravy, které nájemce bytu hradí, nařízení vlády č. 258/1995 Sb. s novelou č. 174/2009 Sb.

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., jehož účinnost je od 1.1.2014, uvedené nařízení vlády č. 258/1995 Sb. zrušil a pojmy vymezil velmi obecně ve svém § 2257, odst. 2), kde je uvedeno:

„Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.“

Možnost konkrétního přesného vymezení ponechal na dohodě pronajímatele a nájemce. Proto mají všechny uzavírané nájemní smlouvy s městem Plzní od 1.1.2014 přílohu č. 3, která přesně vymezuje běžnou údržbu a drobné opravy v bytě. Obsah přílohy v podstatě vymezuje rozsah běžné údržby a drobných oprav v bytě hrazených nájemcem podobně jako původní vyhláška č. 258/1995 Sb.

Dne 26.10.2015 vyšlo ve Sbírce listin nové Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Toto nařízení je účinné od 1.1.2016. Znění tohoto nařízení se použije v případech, že běžná údržba a drobné opravy nejsou konkrétně vymezeny v nájemní smlouvě nebo jsou vymezeny pouze odkazem na nařízení vlády či platné předpisy.

V § 2 je vymezena běžná údržba, kterou je nájemce povinen provádět – tedy udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení – malování, opravy omítek, tapetování, čištění podlah a podlahových krytin, obkladů stěn a odpadů až ke svislým rozvodům. Dále udržování zařízení bytu funkční, pravidelné prohlídky a čistění předmětů v § 4, písm. g), kontrola funkčnosti termoregulačních ventilů, kontrola a údržba vodovodních baterií.

Nařízení ve svém § 3 definuje drobné opravy – jako opravy bytu a vnitřního vybavení, pokud je součástí bytu ve vlastnictví pronajímatele s vymezením:

 • věcným
 • dle výše nákladů

Věcné vymezení řeší § 4 (písmena a – i) - zde jde o výčet možných oprav, které zabezpečuje a hradí nájemce bytu. Ve většině případů platí, že opravy hradí nájemce bytu, výměny celých zařizovacích předmětů pak pronajímatel. Pod písmeny c), d), e), i) jsou vyjmenované také části zařízení, kde nájemce hradí i jejich výměnu.

Velmi důležité je vybavení a zařízení uvedené v § 4, písm. g), mimo jiné ohřívače vody (karmy), sporáky, trouby a vařiče. Tyto zařizovací předměty v užívání nájemce nejsou předmětem (§ 1 odst. 2 vyhl. č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení) plynových revizí prováděných pronajímatelem a každoroční prohlídka je povinností nájemce. Při pravidelné prohlídce bytu prováděné správcem je po nájemci také požadováno předložení dokladu potvrzujícího, že každoroční servisní prohlídku svých plynových spotřebičů zajistil u odborné firmy.

Nařízení vlády v § 5 řeší vymezení drobných oprav dle výše nákladů – to jsou další opravy bytu a vybavení a výměny předmětů a součásti mimo vyjmenovaných v § 4, kde náklad na
jednu opravu nepřesáhne 1 000 Kč
(u více souvisejících oprav na jedné věci rozhoduje součet), náklady na dopravu se nezapočítávají do limitu a hradí je nájemce.

K ochraně nájemceslouží § 6, který stanovuje roční limit nákladů na drobné opravy v bytě ve výši 100 Kč/m2 podlahové plochy (pro výpočet nájemného), další drobné opravy přes uvedený limit již hradí pronajímatel, prokázat překročení limitu je však záležitostí nájemce.

Oznámení nájemcům

Vážení nájemci a uživatelé prostor v majetku města Plzně,

    dovolujeme si Vám tímto způsobem připomenout, že i po přijetí nového Občanského zákoníku od 1. 1. 2014 patří mezi povinnosti nájemce/uživatele  provádět a hradit údržbu a drobné opravy v bytě. Přesně podle § 2257 odst. 2 nového OZ „Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.“

Jedná se o náklady na udržování a čištění bytu, které se obvykle provádějí při delším užívání bytu. Jsou to zejména pravidelné prohlídky a čištění zařizovacích předmětů (plynospotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry.“

Zejména u plynospotřebičů považujeme za důležité upozornit Vás, nájemce/uživatele městských bytů na tuto povinnost. Vzhledem k důležitosti tohoto požadavku, Vám sdělujeme, že k zajištění bezporuchového provozu, zachování vysoké účinnosti a nezkracování životnosti plynového zařízení je nutné zajistit pravidelnou roční prohlídku plynových spotřebičů, tzn. u sporáků, varných desek a ohřívačů vody. A dále u kotlů a plynových topidel před zahájením topné sezóny, kdy prohlídka zahrnuje zejména:

 1. Kontrola úniku plynu při vypnutém spotřebiči a zkontrolování těsnosti všech šroubovaných a letovaných spojů na vnitřním potrubí
 2. Provedení seřízení expanzní nádoby. Vyčistění a zkontrolování funkcí odvzdušňovacího a pojišťovacího ventilu.
 3. Vyčištění a seřízení plynového hořáku, provedení vizuální kontroly štěrbin hořáku, očištění trysek.
 4. Vyčištění ventilátoru a jeho součástí.
 5. U kotlů s ohřevem vody vyčistění trojcestného ventilu a veškerých jeho součástí. Vyčistění vstupního síta vody.
 6. Ověření správného odtahu spalin.
 7. Provedení nastavení optimálního výkonu plynového spotřebiče. Zkontrolování činnosti a funkce zapalování, zhášení a celého zařízení, tj. ovládacích a bezpečnostních prvků.
 8. Vizuální kontrola elektroinstalace.

Pravidelné roční prohlídky doporučujeme provádět odbornou firmou, která je k těmto úkonům oprávněna a která Vám vystaví doklad o provedení roční prohlídky.

Dodržování a každoroční plnění tohoto požadavku vlastníka nemovitosti bude kontrolováno v rámci provádění každoroční prohlídky bytů, kdy budete správcem požádáni, o předložení dokladu o provedení pravidelné kontroly všech plynospotřebičů v bytě, ať ve vlastnictví pronajímatele či nájemce/uživatele a tato skutečnost bude zaznamenána do evidenčního listu. Nájemce/uživatel svým podpisem evidenčního listu stvrdí, že byl poučen o povinnosti provádět opakovanou a pravidelnou prohlídku plynospotřebičů. 

Věříme, že tyto požadavky budou dodržovány, zejména s ohledem na Vaše bezstarostné bydlení.

Archiv

Rychlé kontakty

Úřední dny

Pondělí
8:00–12:00 / 13:00–17:00

Středa
8:00–12:00 / 13:00–17:00

krasovska

logo-plzen